Ogólne Warunki Użytkowania

Wprowadzenie

Należąca w 100 % do Grupy Michelin firma Michelin Travel Partner, będąca spółką akcyjną uproszczoną o kapitale 11 288 880 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 433 677 721, z siedzibą pod adresem 27 Cours de l’Ile Seguin 92105 Boulogne Billancourt, projektuje, opracowuje i wprowadza na rynek produkty turystyczne MICHELIN oraz usługi cyfrowe w zakresie pomocy przy przemieszczaniu się.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do wszystkich stron witryny internetowej (dalej „Witryny”) oraz wszystkich aplikacji na telefony komórkowe i tablety (dalej „Aplikacje”) i/lub ich wersji krajowych, wydawanych przez firmę Michelin Travel Partner, które zostały wymienione poniżej:

Użytkownicy oświadczają, że otrzymali od firmy Michelin Travel Partner wszystkie niezbędne informacje przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Witryn i/lub Aplikacji oraz akceptują niniejsze ogólne warunki użytkowania bez żadnych zastrzeżeń.

W związku z powyższym, niniejsze ogólne warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do wszystkich relacji pomiędzy firmą Michelin Travel Partner a każdym użytkownikiem Witryn i/lub Aplikacji. Niniejsze ogólne warunki użytkowania obowiązują począwszy od pierwszego odwiedzenia Witryn i/lub Aplikacji przez użytkownika, który akceptuje tym samym wszystkie prawa i obowiązki wynikające z ogólnych warunków użytkowania bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, nie jest uprawniony do korzystania z Witryn i/lub Aplikacji.


1. Przedmiot

Przedmiotem ogólnych warunków użytkowania jest określenie warunków dostępu i wykorzystywania Witryn i/lub Aplikacji, a także wszystkich wynikających z tego praw i obowiązków.

 

2. Dokumenty umowne

W kolejności odpowiadającej malejącej ważności, dokumenty umowne są następujące:

 • szczegółowe warunki użytkowania dotyczące poszczególnych usług;
 • niniejsze ogólne warunki użytkowania.

W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami i konfliktu dotyczącego ich interpretacji, uzgadnia się niniejszym, że znaczenie obowiązujące mają zawsze postanowienia dokumentu o wyższym poziomie ważności.

Poniższe moduły podlegają również powiązanym licencjom użytkowników:

 

3. Modyfikacje i aktualizacje

3.1 Modyfikacje i aktualizacje usług

Firma Michelin Travel Partner zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji i/lub udoskonaleń i/lub aktualizacji Witryn i/lub Aplikacji.

Firma Michelin Travel Partner zastrzega sobie prawo zmodyfikowania warunków dostępu do usług, w szczególności, jeżeli chodzi o aspekty techniczne.

Ponadto, firma Michelin Travel Partner zastrzega sobie prawo wycofania, w sposób ostateczny lub tymczasowy, świadczenia usług(i) dostępnych(ej) za pośrednictwem Witryn i/lub Aplikacji.

W konsekwencji, użytkownicy uznają niniejszym, że nie będą mieć prawa do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku modyfikacji jednej lub większej liczby usług oferowanych przez firmę Michelin Travel Partner za pośrednictwem Witryn i/lub Aplikacji.

3.2 Modyfikacje i aktualizacje ogólnych warunków użytkowania

Firma Michelin Travel Partner może zmodyfikować postanowienia niniejszych ogólnych warunków użytkowania w dowolnej chwili i bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia. Wprowadzone modyfikacje wchodzą w życie począwszy od ich zamieszczenia na Witrynie i/lub w Aplikacjach.

Każda późniejsza wizyta użytkownika lub korzystanie przez niego z Witryn i/lub Aplikacji po wejściu w życie modyfikacji ogólnych warunków użytkowania oznacza akceptację nowych ogólnych warunków użytkowania proponowanych usług.

W związku z powyższym, użytkownik Witryn i/lub Aplikacji powinien systematycznie zapoznawać się z zamieszczonymi na Witrynie i/lub w Aplikacjach ogólnymi warunkami użytkowania, aby znać ich ewentualne modyfikacje lub aktualizacje.

 

4. Obowiązki użytkownika

Firma Michelin Travel Partner przyznaje użytkownikom Witryn i/lub Aplikacji prawo dostępu i korzystania z Witryn i/lub Aplikacji wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Wszelkie wykorzystywanie zbiorowe i/lub komercyjne jest niedozwolone.

W ramach korzystania z Witryn i/lub Aplikacji, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Witryn i/lub Aplikacji oraz wszystkich informacji, do których może uzyskać dostęp w jakichkolwiek innych celach, niż te, do których Witryny i Aplikacje są przeznaczone, a w szczególności w celach niezgodnych z zasadami porządku publicznego, dobrymi obyczajami, z naruszeniem praw należących do osób trzecich lub firmy Michelin Travel Partner, a także ogólnymi zasadami etycznymi dotyczącymi korzystania z sieci Internet.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował jakichkolwiek działań stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego użytkownika, bądź innych użytkowników Witryn i/lub Aplikacji lub mogących zakłócać użytkowanie Witryn i/lub Aplikacji przez tych użytkowników.

Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania firmy Michelin Travel Partner listem poleconym z potwierdzeniem odbioru o jakichkolwiek skargach, pozwach sądowych lub reklamacjach, które zostały do niego przesłane i które mogłyby mieć jakiekolwiek konsekwencje dla ogólnych warunków użytkowania.

Ponadto, użytkownik nie ma prawa wykorzystywania na Witrynach i/lub w Aplikacjach jakichkolwiek narzędzi wysyłających zapytania w sposób automatyczny (oprogramowanie, narzędzia meta-wyszukiwania itp.).

 

5. Serwisy interaktywne

5.1 Dostęp do Serwisów interaktywnych

Firma Michelin Travel Partner zapewnia użytkownikom Witryn i/lub Aplikacji możliwość korzystania z serwisów interaktywnych (dalej „Serwisy interaktywne”).

Serwisy interaktywne umożliwiają użytkownikom Witryn i/lub Aplikacji zamieszczanie ich własnych treści (dalej „Treści użytkowników”) następującego rodzaju:

 • opinie i/lub komentarze, w szczególności dotyczące restauracji, miejsc, lokalizacji;
 • zdjęcia, w szczególności dotyczące restauracji, miejsc, lokalizacji;
 • informacje dotyczące warunków ruchu drogowego.

Treści użytkowników są udostępniane innym użytkownikom danych Witryn i/lub Aplikacji.

W zależności od rodzaju Treści, użytkownicy Serwisów interaktywnych są zobowiązani do przestrzegania określonych warunków dotyczących formatów lub rozmiarów, które są określone w odpowiednim formularzu umożliwiającym zamieszczenie treści.


Dostęp do Serwisów interaktywnych może zostać uzależniony od wcześniejszego utworzenia przez użytkownika osobistego konta „Moje Konto Michelin”, aby umożliwić:

 • firmie Michelin Travel Partner optymalizację korzystania z Serwisów interaktywnych przez użytkownika oraz spełnienie określonych obowiązującymi przepisami obowiązków dotyczących identyfikacji;
 • wszystkim użytkownikom Serwisów interaktywnych rozpoznawanie ich własnych treści oraz ewentualnie także innych użytkowników.

Warunki dotyczące przetwarzania danych o charakterze osobowym pozyskanych przez firmę Michelin Travel Partner podczas tworzenia przez użytkownika osobistego konta „Moje Konto Michelin” są określone postanowieniami Deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Prawa i obowiązki dotyczące korzystania z osobistego konta użytkownika „Moje Konto Michelin” są określone postanowieniami szczegółowych warunków użytkowania konta „Moje Konto Michelin”.

5.2 Użytkowanie niedozwolone

Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania za pośrednictwem Serwisów Interaktywnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem.

Zabronione jest w szczególności zamieszczanie Treści użytkownika:

 • niemających związku z omawianą tematyką;
 • sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • posiadających charakter oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nawołujących do nienawiści, pornograficznych, stanowiących przypadek pornografii dziecięcej, rewizjonistycznych, a także stanowiących szkodę dla honoru lub reputacji innych osób, w tym firmy Michelin Travel Partner i/lub grupy MICHELIN, jak również zawierających groźby skierowane pod adresem jakiejkolwiek osoby lub grupy osób;*
 • nawołujących do dyskryminacji, nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób ze względu na ich pochodzenie, orientację seksualną, niepełnosprawność, przynależność lub brak przynależności do określonej grupy etnicznej, rasy lub religii, a także stanowiących apologię zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości (nawołujących do nienawiści lub przemocy);
 • stanowiących naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, dotyczących własności intelektualnej, prywatności, prawa do wizerunku, a także między innymi (poniższa lista nie jest wyczerpująca):
  • mających na celu rozpowszechnianie w dowolnej postaci treści stanowiących naruszenie praw patentowych, a także zastrzeżonych znaków towarowych lub stanowiących naruszenie tajemnicy handlowej, bądź jakichkolwiek innych praw dotyczących własności intelektualnej osób trzecich (prawa autorskie i pokrewne itd.), w szczególności poprzez usunięcie lub wymazanie informacji dotyczących praw autorskich lub znaków towarowych, a także legend mówiących o ograniczeniu praw ich użytkowania;
  • mających na celu pobieranie, prezentowanie, przesyłanie w dowolny sposób lub kierowanie użytkowników sieci Internet bezpośrednio (poprzez link hipertekstowy) bądź pośrednio do jakichkolwiek treści zawierających pirackie oprogramowanie, numery seryjne oprogramowania, oprogramowanie umożliwiające dokonywanie czynności mających charakter piractwa internetowego, bądź włamań do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, rozpowszechnianie wirusów komputerowych lub jakichkolwiek kodów, folderów bądź programów mających na celu przerwanie działania, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, komputera bądź narzędzia telekomunikacyjnego, a w ujęciu bardziej ogólnym - jakichkolwiek narzędzi lub programów umożliwiających naruszanie praw osób trzecich oraz stanowiących zagrożenie dla osób i mienia;
  • mających na celu umyślne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w celu wyrządzenia szkody jakiejkolwiek osobie trzeciej, a także nakłanianie, udzielanie pomocy lub uczestniczenie w rozpowszechnianiu wszelkiego rodzaju pogłosek i/lub informacji stanowiących naruszenie prywatnego charakteru korespondencji;
  • mających na celu wprowadzenie innych użytkowników sieci Internet w błąd poprzez uzurpację nazwy lub danych identyfikacyjnych innego użytkownika Witryn i/lub Aplikacji;
  • mających na celu pobieranie, pozyskiwanie, przechowywanie danych osobowych i/lub informacji osobistych dotyczących innych użytkowników sieci Internet;
 • mających na celu rozpowszechnianie w dowolnej postaci treści, których ujawnianie jest zabronione obowiązującymi przepisami lub postanowieniami zawartych umów, takich jak informacje wewnętrzne stanowiące własność jakiejkolwiek firmy, bądź dotyczących własności intelektualnej, a także informacje poufne uzyskane w ramach relacji zawodowych lub stanowiących przedmiot klauzuli zachowania poufności;
 • mających na celu dokonywanie jakichkolwiek czynności mających na celu zakłócenie i/lub ograniczenie w czasie rzeczywistym zdolności komunikacyjnych kont „Moje Konto Michelin”, Witryn i/lub Aplikacji;
 • mających na celu wykorzystanie sieciowej przestrzeni komunikacyjnej w celach reklamowych, profesjonalnych lub handlowych (pozyskiwanie nowych klientów, stręczycielstwo lub prostytucja) lub w ujęciu ogólnym - oferowanie płatnych w sposób bezpośredni bądź pośredni produktów lub usług stron trzecich;
 • mających na celu wykorzystanie sieciowej przestrzeni komunikacyjnej w celach propagandy lub prozelityzmu;
 • nakłaniających do odwiedzin na jakiejkolwiek witrynie płatnej lub mającej charakter handlowy bądź reklamowy;
 • stanowiących w jakikolwiek sposób zagrożenie dla osób niepełnoletnich;
 • nakłaniających do popełnienia samobójstwa lub przeprowadzenia jakichkolwiek działań niebezpiecznych dla siebie samego bądź osób trzecich;
 • mających na celu molestowanie jakichkolwiek osób;
 • nakłaniających do maltretowania i/lub przemocy wobec jakichkolwiek osób lub zwierząt;
 • związanych z produkcją lub handlem bronią bądź materiałami wybuchowymi.

5.3 Moderacja

W ramach dostarczania Serwisów interaktywnych, firma Michelin Travel Partner pełni rolę usługodawcy technicznego zarządzającego serwerem, na którym przechowywane są Treści użytkowników zamieszczane za pośrednictwem Serwisów interaktywnych.

Użytkownik uznaje niniejszym, że firma Michelin Travel Partner może kontrolować dowolnymi środkami, jakie uzna za odpowiednie wszystkie Treści użytkowników po ich zamieszczeniu w sieci, działając w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem moderatora.

W związku z powyższym, użytkownicy wyrażają zgodę na przeprowadzanie przez firmę Michelin Travel Partner w zależności tylko i wyłącznie od jej własnej decyzji, jakichkolwiek czynności dotyczących modyfikacji bądź usunięcia dowolnych Treści użytkownika, które mogą zostać uznane za niezgodne z zasadami wydawniczymi Witryn i/lub Aplikacji, obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, a w szczególności z postanowieniami niniejszego artykułu lub które mogą zostać wskazane jako takie przez uprawnione władze sądowe.

Specjalny system alarmowania umożliwia przekazywanie odpowiednich informacji wszystkim osobom, które chciałyby zgłosić publikację za pośrednictwem Witryn i/lub Aplikacji jakichkolwiek treści niezgodnych z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków użytkowania oraz w ujęciu bardziej ogólnym, z obowiązującymi przepisami prawa.

W tym celu należy przekazać naszej firmie wszelkie reklamacje za pośrednictwem zamieszczonego formularza, klikając „Kontakt” i przesyłając wszystkie niezbędne informacje.

Zwracamy uwagę użytkowników na fakt, że wszystkie przesyłane przez nich informacje mogą zostać wykorzystane w ramach postępowania sądowego. W razie przekazania jakichkolwiek informacji nieprawdziwych, niedokładnych lub mających na celu wprowadzenie w błąd, wobec użytkownika mogą zostać podjęte środki określone obowiązującymi przepisami prawa cywilnego i karnego.

 

6. Odnośniki

Zamieszczanie jakichkolwiek odnośników prowadzących do Witryn i/lub Aplikacji bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy Michelin Travel Partner jest zabronione. W każdym przypadku, odnośniki prowadzące do jednej z Witryn i/lub Aplikacji muszą zostać usunięte na każde żądanie firmy Michelin Travel Partner.

W związku z powyższym, zabronione jest umieszczanie:

 • jakichkolwiek odnośników automatycznych (inline linking), umożliwiających użytkownikom sieci Internet automatyczne wyświetlanie w określonym miejscu treści pochodzących z Witryn i/lub Aplikacji;
 • jakichkolwiek odnośników mających charakter ramek (framing), umożliwiających wyświetlenie strony jednej z Witryn i/lub Aplikacji w ramce umieszczonej wewnątrz strony Witryny lub Aplikacji odwiedzanej przez użytkownika sieci Internet;
 • jakichkolwiek odnośników pochodzących z witryn naruszających postanowienia artykułu „Użytkowanie niedozwolone” niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

Niemniej jednak, na podstawie niniejszych ogólnych warunków użytkowania i w drodze wyjątku od postanowień artykułu „Prawa własności” ogólnych warunków użytkowania, firma Michelin Travel Partner zezwala użytkownikom na zamieszczenie:

 • jednego lub więcej odnośników zwykłych prowadzących na stronę startową jednej z Witryn i/lub Aplikacji;
 • jednego lub więcej odnośników zwykłych prowadzących na strony startowe poszczególnych działów jednej z Witryn i/lub Aplikacji;
 • jednego lub więcej odnośników prowadzących do map, tras, list atrakcji i/lub opisów, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi określonych Witryn i/lub Aplikacji, zapewniających takie opcje.

 

7. Odpowiedzialność

7.1 Odpowiedzialność firmy Michelin Travel Partner

Firma Michelin Travel Partner zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków mających na celu zapewnienie użytkownikom informacji prawidłowych i sprawdzonych, jednak nie jest w stanie zagwarantować całkowitej prawidłowości, kompletności lub aktualności informacji zamieszczanych na Witrynach i/lub w Aplikacjach.

Firma Michelin Travel Partner zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków mających na celu zapewnienie użytkownikom dostępności Witryny bez żadnych przerw. Niemniej jednak, firma Michelin Travel Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku częściowego lub całkowitego braku dostępności Witryn i/lub Aplikacji z jakichkolwiek powodów. Użytkownik nie może w żadnym wypadku powoływać się na fakt braku dostępności Witryn i/lub Aplikacji, aby uzasadnić w ten sposób naruszenie postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania.

Firma Michelin Travel Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez użytkowników Witryn i/lub Aplikacji szkody pośrednie i/lub nieprzewidziane.

Szkody pośrednie obejmują między innymi utratę danych, czasu, zysków, obrotów, marży, zamówień lub klientów, przerwanie eksploatacji, uzyskiwania zysków, prowadzenia działań handlowych, czy też naruszenie wizerunku marki, a także utratę oczekiwanych wyników lub działań stron trzecich. Firma Michelin Travel Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku składania zamówień lub podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji zamieszczonych na Witrynach i/lub w Aplikacjach, bądź dostępnych na Witrynach i/lub w Aplikacjach.

Ponadto, użytkownik powinien być świadomy zagrożeń internetowych, w szczególności związanych z brakiem zabezpieczenia transmisji danych i oświadcza, że dysponuje odpowiednimi umiejętnościami oraz środkami, umożliwiającymi mu dostęp i korzystanie z Witryn i/lub Aplikacji. Firma Michelin Travel Partner nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w związku z tymi zagrożeniami oraz ich ewentualne konsekwencje dla użytkownika, niezależnie od ich znaczenia.

7.2 Odpowiedzialność w zakresie Serwisów interaktywnych

Użytkownik uznaje niniejszym, że za wszystkie Treści użytkowników zamieszczane za pośrednictwem Serwisów interaktywnych całkowitą odpowiedzialność ponosi jedynie użytkownik, który zamieszcza dane treści. Treści te nie mogą w żadnym wypadku być uważane za jakiekolwiek poglądy, opinie lub komentarze firmy Michelin Travel Partner, a także jej partnerów, podmiotów stowarzyszonych lub pracowników.

Działająca jedynie jako usługodawca technicznego serwera, na którym przechowywane są Treści użytkowników zamieszczane za pośrednictwem Serwisów interaktywnych firma Michelin Travel Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie jakichkolwiek Treści użytkowników za pośrednictwem Serwisów interaktywnych.

W związku z powyższym, firma Michelin Travel Partner nie jest zobowiązana do kontrolowania Treści użytkowników przechowywanych na jej serwerach, ani też do wyszukiwania treści bądź okoliczności wskazujących na prowadzenie jakichkolwiek czynności niezgodnych z obowiązującymi przepisami, ani do udzielenia żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości lub zgodności z obowiązującymi przepisami Treści użytkowników zamieszczanych na Witrynach i/lub w Aplikacjach.

W konsekwencji, Michelin Travel Partner nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do działań lub Treści użytkowników, jeżeli firma Michelin Travel Partner nie znała ich nielegalnego charakteru lub jeżeli - natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego nielegalnego charakteru treści - bezzwłocznie podjęła niezbędne działania w celu usunięcia odpowiednich danych lub uniemożliwienia dostępu do nich.

7.3 Odpowiedzialność w zakresie Usług innych podmiotów

Witryny i/lub Aplikacje mogą zawierać odnośniki prowadzące do stron innych podmiotów, takich jak firmy wynajmu pojazdów, hotele, platformy rezerwacji miejsc hotelowych, oferujące określone usługi lub treści proponowane użytkownikowi bezpośrednio przez inne podmioty, takie jak restauracje, usługodawcy oferujący informacje meteorologiczne itd. (dalej „Usługi innych podmiotów”). Firma Michelin Travel Partner nie kontroluje w żaden sposób działalności dostawców Usług innych podmiotów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakości, dostępności i treści Usług innych podmiotów.

W związku z powyższym, Michelin Travel Partner nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług innych podmiotów.

 

8. Prawa własności

8.1 Treści firmy Michelin Travel Partner

Wszystkie elementy stanowiące własność firmy Michelin Travel Partner, takie jak Witryny, Aplikacje, znaki towarowe, rysunki, modele, obrazy, pliki audio i wideo, teksty, zdjęcia, logo, mapy graficzne, oprogramowania, wyszukiwarki i bazy danych, zarówno wspólnie, jak i indywidualnie (przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca), są wyłączną własnością firmy Michelin Travel Partner.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania nie pociągają za sobą żadnego przekazania na rzecz użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej w odniesieniu do elementów stanowiących własność firmy Michelin Travel Partner.

W związku z powyższym, zabronione jest między innymi przeprowadzanie następujących czynności:

 • jakakolwiek adaptacja, udostępnianie publiczności na jej żądanie lub nie, dystrybucja, przekazywanie w dowolnej postaci, zamieszczanie w sieci, a także publiczne przesyłanie całości lub części Usług, dzieł, świadczeń, marek oraz wszelkiego rodzaju zamieszczonych na Witrynach i/lub w Aplikacjach elementów chronionych lub które mogą być chronione przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej;
 • jakiekolwiek pobieranie lub wykorzystywanie ponowne, także w celach prywatnych, jakiejkolwiek istotnej części baz danych znajdujących się na Witrynach i/lub w Aplikacjach;
 • jakiekolwiek pobieranie lub wykorzystywanie ponowne, w sposób wielokrotny i systematyczny, także w celach prywatnych, jakiejkolwiek - także nieistotnej - części baz danych znajdujących się na Witrynach i/lub w Aplikacjach;
 • zamieszczanie odnośników, zapewnienie dostępu, modyfikowanie, dodawanie i usuwanie treści przy wykorzystaniu automatycznych narzędzi przetwarzania danych sieciowych oraz modyfikowanie warunków publikacji lub polityki wydawniczej;
 • wszelkie działania mające na celu wprowadzenie użytkowników w błąd co do identyfikacji Usług Witryn i/lub Aplikacji oraz produktów lub usług innych podmiotów. W związku z powyższym, użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zabezpieczenia wymienionych powyżej praw wszystkich osób trzecich, a w szczególności zachowa wszelkie informacje dotyczące praw własności, umieszczane w odniesieniu do danych i informacji, a w ujęciu bardziej ogólnym - elementów dostępnych na Witrynach i/lub w Aplikacjach - bądź które są mu przekazywane przez firmę Travel Partner;
 • zapewnianie dostępu lub przesyłanie informacji do jakichkolwiek systemów automatycznego przetwarzania danych;
 • usuwanie, modyfikacja lub niedozwolone wprowadzanie danych do systemu;
 • zakłócanie pracy systemu.

W związku z powyższym, jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych elementów bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia firmy Michelin Travel Partner na piśmie jest absolutnie zabronione. Wobec każdego użytkownika, który narusza postanowienia niniejszych ogólnych warunków użytkowania mogą zostać wyciągnięte sankcje prawne określone obowiązującymi przepisami, dotyczącymi naruszenia praw autorskich i pokrewnych, praw właścicieli baz danych oraz systemów automatycznego przetwarzania danych.

8.2 Treści użytkowników

Treści użytkowników pozostają własnością ich autorów oraz ich spadkobierców prawnych.

Użytkownicy udzielają firmie Michelin Travel Partner bezpłatnej, niewyłącznej licencji dotyczącej przedstawiania, reprodukowania, wykorzystywania, modyfikowania, adaptacji Zdjęć w odniesieniu do ich wymiarów, opisów, kadrowania, przetworzenia w zdjęcia czarno-białe, modyfikacji natężenia kolorów i przezroczystości, archiwizacji, tłumaczenia Treści użytkownika, bądź też łączenia ich z innymi treściami, na dowolnych nośnikach papierowych lub cyfrowych, a w szczególności na Witrynach, w Aplikacjach, na nośnikach promocyjnych produktów i/lub usług firmy Michelin Travel Partner, a także we wszelkich innych produktach Michelin Travel Partner, obecnych bądź przyszłych, wykorzystywanych w celach promocyjnych lub handlowych, dowolnymi środkami, na terenie całego świata i przez cały okres obowiązywania przysługujących użytkownikowi praw własności literackiej i artystycznej do jego Treści, zgodnie z postanowieniami obecnych oraz przyszłych konwencji międzynarodowych.

Firma Michelin Travel Partner dołoży wszelkich starań dla zapewnienia przestrzegania praw moralnych autorów treści, a w szczególności praw własności dotyczących dzieł fotograficznych.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoprawnym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do jego dzieł intelektualnych, a ponadto zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń, dotyczących praw własności intelektualnej, umożliwiających mu przestrzeganie postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania oraz wszystkich wymienionych tutaj przepisów.

W związku z powyższym, użytkownik zapewnia firmie Michelin Travel Partner możliwość dowolnego wykorzystywania Treści użytkownika, które zamieszcza na Witrynach i/lub w Aplikacjach. W związku z powyższym, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w odniesieniu do jakichkolwiek działań, reklamacji, roszczeń, wykluczeń, odwołań lub sprzeciwów zgłaszanych przez dowolne strony trzecie, dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej lub aktów nieuczciwej i/lub niedozwolonej konkurencji, które mogłyby zostać naruszone ze względu na opublikowanie Treści użytkownika.

W konsekwencji, użytkownik pokryje koszty wszystkich odszkodowań wraz z należnymi odsetkami, do których zapłacenia może zostać zobowiązana firma Michelin Travel Partner z powodu naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich, nieuczciwej konkurencji lub niedozwolonej działalności gospodarczej ze względu na zamieszczenie Treści użytkownika, natychmiast po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, a także wszelkie inne koszty, jakie mogą zostać poniesione przez firmę Michelin Travel Partner w ramach obrony jej interesów, w tym koszty wynagrodzeń adwokackich.

Użytkownik jest ponadto zobowiązany do zwrotu firmie Michelin Travel Partner kosztów wszelkich szkód, jakie mogła ona ponieść ze względu na naruszenie przysługujących jej praw.

Brak przestrzegania postanowień tego artykułu może spowodować usunięcie Treści użytkownika stanowiących przedmiot sporu, bez uszczerbku dla przysługujących firmie Michelin Travel Partner praw dotyczących wystąpienia na drogę postępowania sądowego i/lub domagania się zapłaty przez użytkownika odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.

8.3 Treści innych podmiotów

Wszelkie elementy będące własnością innych podmiotów, takie jak witryny internetowe, znaki towarowe, rysunki, modele, obrazy, pliki audio i wideo, logo, teksty, zdjęcia, mapy graficzne, oprogramowania - przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca (dalej „Treści innych podmiotów”) są wyłączną własnością ich autorów i w związku z powyższym są chronione przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych oraz jakimikolwiek innymi regulacjami prawnymi.

Niniejsze ogólne warunki użytkowania nie pociągają za sobą żadnego przekazania na rzecz użytkowników praw własności intelektualnej w odniesieniu do Treści innych podmiotów, chyba że zezwoli na to firma Michelin Travel Partner lub właściciel Treści. W związku z powyższym, użytkownik nie może w żaden sposób naruszać wymienionych powyżej praw.

W zakresie, w jakim Treści innych podmiotów zawierają nawiązania do witryn internetowych, na których są zamieszczane, użytkownik uznaje niniejszym, że w rozsądnym zakresie nie jest możliwe pomylenie tych elementów i treści, w związku z czym nie mogą one być uważane za stanowiące własność firmy Michelin Travel Partner.

 

9. Ustawa dotycząca informatyki i swobód obywatelskich

Zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności francuskiej ustawy nr 78-17 w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami oraz jej przepisów wykonawczych, firma Michelin Travel Partner może pozyskiwać dane osobowe niezbędne w celu świadczenia niektórych usług użytkownikom Witryn i/lub Aplikacji.

Postanowienia i warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez firmę Michelin Travel Partner w związku z wykorzystywaniem Witryn i/lub Aplikacji zostały określone w Deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności francuskiej ustawy nr 78-17 w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami, użytkownik dysponuje prawem przesyłania zapytań, dostępu, modyfikacji, korekty, usunięcia oraz wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przechowywania jego danych osobowych, a także prawem przekazania zaleceń dotyczących dalszego postępowania z danymi osobowymi po jego śmierci.

W tym celu należy przesłać do naszej firmy odpowiedni wniosek wraz z kopią dowodu tożsamości na adres: Michelin Travel Partner, Dział Obsługi Klienta, 27, cours de l'île Seguin, 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, FRANCJA.

 

10. Brak przestrzegania ogólnych warunków użytkowania

W razie braku przestrzegania postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania, firma Michelin Travel Partner może podjąć w odniesieniu do użytkownika nieprzestrzegającego ogólnych warunków użytkowania wszelkie środki, jakie uzna za stosowne.

 

11. Elementy dowodowe

Całość korespondencji wymienianej pomiędzy stronami może stanowić elementy dowodowe w ramach postępowania sądowego.

Zapisy w postaci informatycznej, znajdujące się w systemach informatycznych firmy Michelin Travel Partner są przechowywane w sposób zabezpieczony i mogą stanowić potwierdzenie wymiany informacji pomiędzy stronami.

Dane dotyczące dostępu do usług są archiwizowane i przechowywane na niezawodnych, trwałych nośnikach i mogą zostać wykorzystane jako elementy dowodowe.

 

12. Adres do doręczeń

Firma Michelin Travel Partner wybiera adres do doręczeń figurujący na Witrynach i/lub w Aplikacjach.

 

13. Dział Obsługi Klienta

W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z Witryny i/lub Aplikacji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Michelin Travel Partner, klikając „Kontakt”.

 

14. Obowiązujące prawo i kompetencje sądów

Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu.

Powyższe postanowienie dotyczy zarówno wszelkich kwestii merytorycznych, jak i formalnych, niezależnie od miejsca, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do danych oraz od ich treści.

W RAZIE WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK SPORÓW, JEDYNYM SĄDEM UPRAWNIONYM DO ICH ROZSTRZYGANIA JEST WYŁĄCZNIE SĄD MIASTA NANTERRE (FRANCJA), NIEZALEŻNIE OD LICZBY STRON POWODOWYCH LUB ODWOŁAŃ DOTYCZĄCYCH GWARANCJI, TAKŻE W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA PILNEGO LUB ZACHOWAWCZEGO, DOTYCZĄCEGO WYDANIA ORZECZENIA TYMCZASOWEGO LUB W DRODZE ODWOŁANIA.

 

(wersja 15.4 – 02/2021)

 

Warunki użytkowania konta Moje Konto Michelin

 

1. Przedmiot

Niniejsze ogólne warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do każdego wykorzystania przez użytkownika usług oferowanych przez Michelin Travel Partner za pośrednictwem konta Moje Konto Michelin.

Użytkownik akceptuje bez żadnych zastrzeżeń niniejsze warunki użytkowania, które mogą zostać w dowolnej chwili zmodyfikowane przez firmę Michelin Travel Partner, poprzez dokonanie rejestracji lub zalogowanie się na swoim koncie Moje Konto Michelin (dalej „Konto Michelin”). Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków użytkowania, nie jest uprawniony do korzystania z tej usługi.

 

2. Dane osobowe użytkownika

Dane osobowe pozyskiwane podczas rejestracji użytkownika w usłudze Moje Konto Michelin mają na celu zapewnienie personalizacji jego nawigacji w aplikacjach i na witrynach internetowych firmy Michelin.

Dane te są pozyskiwane przez firmą Michelin Travel Partner lub przekazywane nam za pośrednictwem partnerskiego serwisu społecznościowego podczas rejestracji lub logowania się użytkownika. W chwili rejestracji lub logowania się przy wykorzystaniu danych pochodzących z serwisów społecznościowych, użytkownik jest informowany, jakie dane są przesyłane naszej firmie przez użytkownika, który otrzymuje zapytanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazanie jego danych

W zakresie, w jakim użytkownik wydał swoją zgodę, odpowiedzialna za pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika konta Moje Konto Michelin firma Michelin Travel Partner, przetwarza pozyskane dane osobowe w celu utworzenia bazy danych konsumentów dla prowadzenia programów lojalnościowych, pozyskiwania nowych klientów, promocji, badań zachowań i /lub marketingowych.

Baza danych będzie następnie wykorzystywana w celu przesyłania informacji oraz promowania produktów i usług przez firmę Michelin Travel Partner oraz wymienione poniżej Spółki Grupy Michelin - wszystkie te podmioty mogą być odpowiedzialne za przetwarzanie pozyskanych danych.

Spółki Grupy Michelin są następujące:

 • Manufacture des Pneumatiques Michelin, Place des Carmes Déchaux - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 Francja, akcyjna spółka komandytowa o kapitale w wysokości 504 000 004 €, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Clermont-Ferrand pod numerem 855 200 507
 • Michelin España Portugal S.A., Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, 28760 Madryt, Hiszpania, CIF A20003570,
 • Michelin Italiana, S.p.A., corso Romania 546, Turyn, Włochy,
 • Michelin Belux , Brusselsesteenweg 494 1, 1731 Zellik Belgia - Rejestr Handlowy miasta Brukseli BE 400.906.146,
 • Michelin Tyre Public Limited Company, Campbell Road, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST4 4EY, nr firmy 00084559
 • Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe.

Dane osobowe użytkownika będą mogły również być wykorzystywane w celach promocyjnych przez inne podmioty, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole.

Firma Michelin Travel Partner zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności użytkowników jej usług oraz nieprzechowywania ich danych przez okres dłuższy, niż konieczny w celu zarządzania wzajemnymi relacjami handlowymi oraz przez 3 lata w razie przesyłania materiałów reklamowych.

Wprowadzane przez użytkowników podczas rejestracji nazwy i hasła, które są wykorzystywane lub mogą później zostać przez nich zmodyfikowane, stanowią dane osobowe. Informacje te są ściśle poufne. Każdy z użytkowników ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie jego danych identyfikacyjnych i haseł oraz zobowiązuje się do zachowania ich poufności i nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim w żadnej postaci. W razie przekazania swoich danych identyfikacyjnych i haseł osobom trzecim, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Firma Michelin Travel Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie danych identyfikacyjnych i haseł użytkownika przez jakiekolwiek osoby trzecie.

Zgodnie z postanowieniami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności francuskiej ustawy nr 78-17 w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami, użytkownik dysponuje prawem dostępu i modyfikacji swoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przechowywania, a także prawem przekazania zaleceń dotyczących dalszego postępowania z danymi osobowymi po jego śmierci. W tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek na adres Michelin Travel Partner, Service Clients, 27 Cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne Billancourt Cedex, Francja.

 

3. Warunki użytkowania usługi Moje Konto Michelin

Firma Michelin Travel Partner daje użytkownikowi możliwość utworzenia jego Konta Michelin i korzystania z niego wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Wszelkie wykorzystywanie zbiorowe i/lub komercyjne jest niedozwolone.

Podczas rejestracji w usłudze Moje Konto Michelin, użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formularzu wskazane są wszystkie informacje, które muszą zostać przesłane w celu rejestracji. Możemy również zapewnić użytkownikowi możliwość zarejestrowania i logowania się za pośrednictwem nazwy użytkownika oraz hasła wykorzystywanego w niektórych serwisach społecznościowych. Michelin Travel Partner uprawnia w takim przypadku dany serwis społecznościowy do zarządzania rejestracją i/lub logowaniem się użytkownika i w żaden sposób nie pozyskuje nazwy użytkownika oraz jego hasła.

Wszystkie informacje pozyskiwane podczas rejestracji umożliwiają naszej firmie między innymi zapewnienie optymalizacji korzystania z usługi przez użytkownika oraz spełnienie określonych obowiązującymi przepisami obowiązków dotyczących identyfikacji.

Konto Michelin umożliwia użytkownikowi korzystanie z serwisów interaktywnych aplikacji i witryn (dalej „Serwisy”). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności użytkownik powinien zachować umiarkowanie i ostrożność w zakresie zamieszczania treści i opinii w naszych Serwisach. Po zamieszczeniu treści lub opinii przez użytkownika, będą one mogły być następnie rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich nośników cyfrowych i papierowych, we wszystkich Serwisach wydawanych lub oferowanych przez Michelin Travel Partner. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisach jakichkolwiek treści i opinii niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

 

Zabronione jest w szczególności:

 • rozpowszechnianie informacji sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • wykorzystywanie Serwisów w celach propagandy lub prozelityzmu, pozyskiwania klientów lub stręczycielstwa,
 • zamieszczanie informacji o charakterze handlowym, reklamowym lub nakłaniających do spożywania tytoniu, napojów alkoholowych lub jakichkolwiek innych substancji, produktów bądź usług, których sprzedaż jest reglamentowana,
 • wykorzystywanie Serwisów w sposób stanowiący zakłócenie swobodnej komunikacji pomiędzy innymi użytkownikami lub zamieszczanie treści stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych bądź nakłaniających do ich naruszenia,
 • zamieszczanie treści naruszających prawa innych osób dotyczące prywatności, bądź też posiadających charakter oszczerczy, obraźliwy, obsceniczny, pornograficzny, obelżywy, gwałtowny, a także nakłaniających do dyskryminacji bądź przemocy z powodów politycznych, jak również rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych lub nakłaniających do dyskryminacji ze względu na płeć,
 • zamieszczanie informacji stanowiących naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, umożliwiających identyfikację osób prywatnych bez ich zgody, między innymi za pośrednictwem ich imienia i nazwiska, adresu pocztowego i/lub adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęć, zapisów dźwiękowych lub audiowizualnych,
 • uzyskiwanie niedozwolonego dostępu do Usług lub Kont Michelin innych osób.

Użytkownik nie może zamieszczać jakichkolwiek treści stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym także poprzez usunięcie lub wymazanie informacji dotyczących praw autorskich lub znaków towarowych, a także legend mówiących o ograniczeniu praw ich użytkowania.           
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wyłącznie treści (tekstów, zdjęć itd.), dla których dysponuje prawami dotyczącymi ich rozpowszechniania lub w odniesieniu do których osoba będąca właścicielem tychże praw wyraźnie wyraziła swoją zgodę na rozpowszechnianie, bądź też całkowicie wolnych od jakichkolwiek praw. Użytkownik gwarantuje firmie Michelin Travel Partner, że dysponuje całością praw niezbędnych dla rozpowszechniania zamieszczanych przez niego treści i opinii. Prawa te obejmują między innymi wszystkie prawa dotyczące prywatności, praw autorskich i dotyczących znaków towarowych.

Użytkownik uznaje niniejszym, że firma Michelin Travel Partner może kontrolować dowolnymi środkami, jakie uzna za odpowiednie wszystkie treści i opinie użytkowników po ich zamieszczeniu w sieci, działając w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem moderatora. W związku z powyższym, użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzanie przez firmę Michelin Travel Partner w zależności tylko i wyłącznie od jej własnej decyzji, jakichkolwiek czynności dotyczących modyfikacji bądź usunięcia dowolnych treści lub opinii użytkownika, które mogą zostać uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z postanowieniami niniejszych warunków użytkowania lub które mogą zostać wskazane jako takie przez uprawnione władze sądowe.

Brak przestrzegania niniejszych warunków użytkowania może pociągnąć za sobą usunięcie spornych treści, a także ostrzeżenie użytkownika i/lub zamknięcie jego Konta Michelin, bez uszczerbku dla jakichkolwiek dalszych praw przysługujących firmie Michelin Travel Partner, dotyczących wszczęcia postępowania sądowego i/lub domagania się od użytkownika zapłaty odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.

Firma Michelin Travel Partner ma prawo tymczasowego lub ostatecznego wykluczenia każdego użytkownika, który dopuszcza się naruszania niniejszych warunków użytkowania. Niemniej jednak, niezależnie od wykorzystywanych środków kontroli, biorąc pod uwagę dużą ilość zamieszczanych informacji, firma Michelin Travel Partner nie jest zobowiązana do ścisłego kontrolowania informacji przechowywanych na jej serwerach, ani też do wyszukiwania treści bądź okoliczności wskazujących na prowadzenie jakichkolwiek czynności niezgodnych z obowiązującymi przepisami, ani też do udzielenia żadnych gwarancji dotyczących prawidłowości lub zgodności z obowiązującymi przepisami informacji zamieszczanych przez użytkowników.

 

4. Różne

Firma Michelin Travel Partner może w dowolnej chwili zmodyfikować treść niniejszych warunków użytkowania. Wprowadzane modyfikacje są obowiązujące dla użytkownika natychmiast po ich zamieszczeniu w sieci. W związku z powyższym, użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z zamieszczanymi warunkami użytkowania, aby znać ich ewentualne modyfikacje.

Brak przestrzegania przez użytkownika - niezależnie od jego lokalizacji - jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania - oraz w ujęciu bardziej ogólnym, jakiekolwiek spory lub rozbieżności dotyczące wykonania, interpretacji lub obowiązywania niniejszych warunków podlegają wyłącznie prawu francuskiemu i będą rozstrzygane przez uprawnione sądy miasta Nanterre – Francja.

(wersja 2.1 - sierpien 2017)